Tukiasemat vastaanottavat ja välittävät

Tukiasema muodostuu vastaanottimesta, radioantenneista sekä yhdestä tai useammasta radiolähettimestä. Kokonaisuus toimii kaksisuuntaisesti lähettäen ja vastaanottaen radiosignaaleja. Voidaankin sanoa, että tukiasemat ovat langattoman viestinnän keskuksia ja mobiililaitteiden välisiä linkkejä. 

Myös antenni-tv- ja FM-radio-ohjelmat hyödyntävät tukiasemia ja etenevät radioaaltoja pitkin. Radiolähetykset on sijoitettu ULA-alueelle ja tv-lähetykset kahdelle erilliselle taajuusalueelle: VHF III ja UHF. Antenni-tv- ja FM-radio-ohjelmat hyödyntävät radio- ja tv-mastoja, antenni-tv-sisältöjä lähetetään myös täytelähetinasemilta. Ohjelmat käyttävät osittain samoja mastoja kuin mobiiliviestintäkin, tosin radio- ja tv-lähetysten tukiasemat eivät ole niin tiheässä kuin teleoperaattoreiden tukiasemat.

Maston juurella ja asemarakennuksessa altistuminen sähkömagneettisille kentille on vähäistä. Säteilyturvakeskus on antanut turvallisuusohjeet koskien mastoissa ja niiden välittömässä läheisyydessä työskenteleviä ihmisiä. Samat altistumisrajat ovat käytössä lähes kaikissa EU-maissa. Tutustu taulukkoon, joka esittelee TV- ja radio-lähetysten taajuuksia tarkemmin tästä.

Radiolähetykset on sijoitettu ULA-alueelle ja TV-lähetykset kolmelle
erilliselle taajuusalueelle. Perinteellinen analoginen TV lähettää VHF I,
VHF III ja UHF-alueella, kun taas uusi digi-TV on sijoitettu UHF-alueelle.

Raja-arvot takaavat turvallisuuden

Tukiasemille ja matkapuhelimille on asetettu sähkömagneettisen säteilyn raja-arvot, joissa on huomioitu kaikkien väestöryhmien turvallisuus. Tukiasemat sijoitetaan siten, että kenttien voimakkuudet ovat kaukana määritellyistä turvallisuusrajoista. Säteilyturvakeskus STUK valvoo tukiasemien voimakkuuksia. Raja-arvojen ylityksiä ei ole havaittu.

Radiotaajuuksien voimakkuus vähenee, kun etäisyys antennista kasvaa. Turvallinen etäisyys normaalista ulos sijoitettavasta tukiaseman antennista on noin kaksi metriä. Rakennuksen sisällä olevasta tukiasemasta turvallinen etäisyys on jo muutaman senttimetrin päässä. 

Asuintalojen seinissä tai katoilla olevat antennit ovat tätä nykyä niin kutsuttuja suunta-antenneja, eli niiden pääkeila on suunnattu poispäin talojen julkisivuista ja eristetty takasuunnassa. Näin taaksepäin, sivuille tai alaspäin suuntautuva sähkömagneettinen kenttä jää voimakkuudeltaan noin sadasosaan eteenpäin suunnatun pääkeilan kentän voimakkuudesta. Muualle kuin pääkeilaan suuntautuva kenttä  on hyvin heikko, eikä se edes lähietäisyydellä ole säteilyturvallisuuden kannalta merkittävä. Lähimpiin ikkunoihin jätetään lisäksi aina turvaetäisyys.

Tukiasemien rakentaminen on tiukasti säänneltyä. Paikan valinta tapahtuu aina turvallisuusseikkojen lisäksi esimerkiksi maisemalliset arvot huomioon ottaen. 

Lue lisää:
Näin mobiili toimii
Radioaallot
Sähkömagneettiset kentät